• Di dân làm việc ở nước ngoài gửi tiền về nhiều gấp 3 ODA và FDI
  • Di dân làm việc ở nước ngoài gửi tiền về nhiều gấp 3 ODA và FDI

    Thứ tư, 30/10/2019.

    Theo nghiên cứu của LHQ, 39% trong số di dân bất hợp pháp chỉ mới có trình độ học hết cấp 1 và cấp 2 đã đến châu Âu kể từ năm 2005 đang làm việc có thu nhập. Trong số này, 78% đang gửi tiền về cho gia đình. Số tiền họ gửi về nhà chiếm trung bình khoảng 1/3 thu nhập của họ tại châu Âu...